ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN DFW EUROPE B.V.
Download hier de: Algemene voorwaarden DFW Europe BV (pdf)

Artikel 1 Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de besloten vennootschap DFW Europe B.V., hierna te noemen: “gebruiker” en de wederpartij waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met gebruiker voor de uitvoering waarvan door gebruiker derden dienen te worden betrokken.
4. Niet alleen gebruiker, maar ook medewerkers en directie van gebruiker alsmede personen of bedrijven die bij de uitvoering van een overeenkomst door gebruiker zijn ingeschakeld of betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.
5. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gebruiker en de wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
6. Indien gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2 Aanbiedingen
1. Alle offertes en aanbiedingen van gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel daaruit uitdrukkelijk voortvloeit.
2. Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, danwel een onderdeel daarvan, kennelijk een vergissing of verschrijving bevat.
3. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod, dan is gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker anders aangeeft.
4. De inhoud van alle aanbiedingsdocumenten, zoals tekeningen, beschrijvingen of specificaties, is zo nauwkeurig mogelijk, doch is niet bindend.
5. De wederpartij dient de informatie uit de aanbiedingsdocumenten vertrouwelijk te behandelen en mag deze niet voor eigen gebruik of gebruik door derden aanmelden of aan derden bekend maken. Het bepaalde in lid 11 van artikel 4 van deze voorwaarden is van overeenkomstige toepassing.
6. Indien er geen overeenkomst tot stand komt, dienen alle aanbiedingsdocumenten op eerste verzoek van de gebruiker terstond door de wederpartij voor zijn rekening en risico te worden geretourneerd aan het adres van gebruiker.

Artikel 3 Verplichtingen van de gebruiker
1. De gebruiker zal zich naar beste vermogen inspannen om de werkzaamheden uit te voeren en is daarbij verplicht datgene te doen wat naar de aard van de overeenkomst, door de wet, de eisen van redelijkheid en billijkheid of het gebruik wordt gevorderd.
2. De gebruiker zorgt ervoor dat hij op de hoogte is van de voor de werkzaamheden van belang zijnde wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, alsmede van de voorschriften van bijzondere aard, zoals technische of industriële normen.
3. De gebruiker is verplicht de werkzaamheden zodanig te verrichten dat de installatie en/of de overige te leveren goederen voldoen aan de uit de overeenkomst voortvloeiende eisen. De hier bedoelde eisen omvatten eisen die voortvloeien uit het normale gebruik waarvoor de installatie en/of de goederen bestemd zijn, alsmede de eisen die voortvloeien uit het bijzondere gebruik dat van de installatie zal worden gemaakt, doch uitsluitend voor zover die laatste eisen in de overeenkomst schriftelijk zijn vastgelegd.
4. De gebruiker zal de wederpartij desgevraagd op elk redelijk tijdstip informeren over de uitvoering van de werkzaamheden en deze toegang verlenen tot de plaatsen waar die worden verricht.
5. De gebruiker zal schade aan de installatie of enig deel daarvan die tijdens en door of in verband met de uitvoering van de werkzaamheden voor de oplevering is ontstaan voor eigen rekening herstellen, tenzijde deze schade niet door hem is veroorzaakt of het anderszins onredelijk is dat deze schade voor zijn rekening komt. Dit onverminderd de aansprakelijkheid van partijen krachtens de overeenkomst of de wet.
6. De gebruiker geeft naar zijn beste vermogen en tijdig desgevraagd instructies voor het in- en uit bedrijf stellen en bedrijfsvaardig houden van de installatie.
7. De gebruiker is verplicht om alle gegevens van de wederpartij vertrouwelijk te behandelen, voor zover deze gegevens als zijnde vertrouwelijk aan de gebruiker bekend zijn gemaakt, en ervoor te zorgen dat zijn personeel die vertrouwelijkheid respecteert.

Artikel 4 Verplichtingen van de wederpartij
1. De wederpartij zorgt ervoor dat de gebruiker tijdig over alle goederen beschikt waarvan in de overeenkomst uitdrukkelijk is bepaald dat die door of namens de wederpartij ter beschikking zullen worden gesteld. De wederpartij is ervoor verantwoordelijk indien deze goederen niet deugdelijk of ongeschikt zijn.
2. De wederpartij vrijwaart de gebruiker voor aanspraken van derden in verband met de in lid 1 bedoelde goederen.
3. De wederpartij zorgt ervoor dat de gebruiker tijdig beschikt over de vergunningen, ontheffingen, beschikkingen of toestemmingen die noodzakelijk zijn voor de werkzaamheden of het gebruik van installaties waarvan is overeengekomen dat die door of namens hem ter beschikking zullen worden gesteld. Bij het verkrijgen hiervan zal de gebruiker naar vermogen de wederpartij de noodzakelijke medewerking verlenen. Indien de wederpartij in de nakoming van deze verplichtingen tekort schiet, kan de gebruiker de overeenkomst krachtens artikel 8 lid 1 ontbinden en aanspraak maken op schadevergoeding.
4. De wederpartij zorgt tijdig voor de kostenloze beschikking over een vrije toegang tot het terrein, het gebouw en de locatie waarop of waarin de werkzaamheden moeten worden verricht, voor schone, veilige en gezonde omstandigheden, alsmede geschikte bergruimte aldaar.
5. De wederpartij is verantwoordelijk voor de toestand van de gebouwen/locaties waar en de installaties of delen daarvan rondom, waaronder, waarin of waarboven de werkzaamheden worden verricht, alsmede voor de omstandigheden die de uitvoering van de werkzaamheden verhinderen of ernstig belemmeren. De wederpartij is verplicht de gebruiker en diens personeel tijdig voor gevaarlijke situaties te waarschuwen.
6. De wederpartij zorgt ervoor dat op de locaties waar de werkzaamheden worden verricht de gebruiker tijdig maar kostenloos kan beschikken over de benodigde (nuts)voorzieningen zoals elektriciteit, (drink)water, gas, perslucht, telecom- of rioleringsaansluiting.
7. De wederpartij is verantwoordelijk voor de aansluiting van de installatie op de openbare netwerken. De gebruiker zal naar beste vermogen de wederpartij de medewerking verlenen die noodzakelijk is voor het aanvragen van deze aansluiting.
8. De wederpartij is buiten de werktijden van de gebruiker verantwoordelijk voor de goederen en eigendommen van de gebruiker zoals materialen, werktuigen of gereedschappen, die voor het werk zijn aangevoerd.
9. De wederpartij is verantwoordelijk voor de vertragingen en/of kosten als gevolg van de naleving van de wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, alsmede van voorschriften van bijzondere aard, zoals technische en industriële normen, die na de aanbieding worden gewijzigd of in werking treden.
10. De wederpartij is verplicht om zowel alle goederen van de gebruiker als de goederen van hemzelf die op grond van de overeenkomst moeten worden afgeleverd in ontvangst te nemen zodra deze hem ter beschikking zijn gesteld.
11. De wederpartij is verplicht alle (bedrijfs)gegevens van de gebruiker danwel alle in verband met de overeenkomst van de gebruiker ontvangen informatie vertrouwelijk te behandelen. Het is de wederpartij verboden deze gegevens en informatie voor eigen gebruik of gebruik door derden aan te wenden of aan derden bekend te maken. Bij overtreding van de in dit lid opgenomen verplichtingen verbeurt de wederpartij een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete ten belope van € 50.000,–, onverminderd het recht van de gebruiker om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud
1. Alle geleverde goederen, alsmede alle voor de werkzaamheden bestemde goederen, zoals materialen of onderdelen, worden eerst eigendom van de wederpartij nadat deze aan al zijn financiële verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan, met inbegrip van hetgeen de wederpartij wegens het tekortschieten in zijn verplichtingen verschuldigd mocht worden.

Artikel 6 Termijnen
1. De gebruiker kan niet eerder gehouden worden om met de uitvoering van zijn werkzaamheden aan te vangen dan nadat alle daarvoor noodzakelijke informatie, gegevens of goederen, zoals die zijn genoemd in artikel 4 lid 1 en lid 3, in zijn bezit zijn en hij de overeengekomen eerste termijnbetaling heeft ontvangen.
2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk iets anders is overeengekomen zijn de termijnen naar beste weten vastgesteld en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. De enkele overschrijding van een genoemde termijn brengt de gebruiker niet in verzuim. Indien overschrijding dreigt zullen de gebruiker en de wederpartij zo spoedig mogelijk in overleg treden.

Artikel 7 Aanvaarding en oplevering
1. Zodra de gebruiker schriftelijk te kennen heeft gegeven dat de resultaten van de werkzaamheden gereed zijn voor aanvaarding en de wederpartij deze niet binnen de door de gebruiker gestelde termijn keurt en al dan niet onder voorbehoud aanvaardt danwel onder aanwijzing van de gebreken weigert, worden de resultaten van de werkzaamheden geacht stilzwijgend te zijn aanvaard.
2. Kleine gebreken die voor een nog volgende betalingstermijn kunnen worden hersteld mogen geen reden tot weigering zijn, mits zij de ingebruikneming van de installatie niet in de weg staan.
3. Na de aanvaarding worden de resultaten van de werkzaamheden als opgeleverd beschouwd. De gebruiker is bevoegd de oplevering te verdelen in een aantal deelopleveringen. Worden de resultaten van de werkzaamheden door de wederpartij (stilzwijgend) aanvaard, dan wordt als tijdstip van aanvaarding aangemerkt de dag waarop de in lid 1 bedoelde kennisgeving werd verzonden.

Artikel 8 Ontbinding en opzegging
1. De gebruiker is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien de wederpartij surséance van betaling heeft aangevraagd, in staat van faillissement is verklaard of in nakoming van de overeenkomst is tekort geschoten.
2. De wederpartij is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen.
3. In de gevallen bedoeld in de leden 1 en 2 is de wederpartij verplicht om de vaste prijs die in de overeenkomst is vastgelegd te betalen.

Artikel 9 Wijzigen
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.
2. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst al dan niet op verzoek of aanwijzing van de wederpartij of van de bevoegde instanties wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd.
3. Ten gevolge van een wijziging of aanvulling kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. De gebruiker zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgave doen.
4. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk gegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd.
5. De wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
6. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling of uitbreiding, is de gebruiker gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat de wederpartij schriftelijk akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden.
7. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van de gebruiker op en is voor de wederpartij evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen.
8. Zonder daarmee in gebreke te komen kan de gebruiker een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolgen zou kunnen hebben voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
9. Indien de gebruiker met de wederpartij een vaste prijs overeenkomt, dan is de gebruiker niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de wederpartij in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien een verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of een oorzaak vinden in de stijging van grondstoffen, loon en dergelijke of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

Artikel 10 Prijs en betaling
1. In de tussen partijen overeengekomen bedragen is de omzetbelasting niet begrepen. De wederpartij vergoedt de door de gebruiker in het kader van de overeenkomst verschuldigde omzetbelasting.
2. Alle prijzen en tarieven zijn, tenzij anders is vermeld, gebaseerd op een normale werkweek van maandag tot en met vrijdag. Alle werkzaamheden die worden verricht buiten de normale arbeidstijden per kalenderdag worden verrekend tegen de in de overeenkomst vastgelegde tarieven en toeslagen, uitgaande van de normale werktijden van de gebruiker. Alle wachturen respectievelijk uitvaluren voor personeel respectievelijk materiaal van de gebruiker veroorzaakt door de wederpartij worden verrekend op basis van de in de overeenkomst vastgelegde tarieven.
3. Partijen zijn een betalingsschema in termijnen overeengekomen. Betaling van de overeengekomen termijnen dient zonder inhouding of verrekening, voor zover niet anders overeengekomen, binnen twee weken na datum van de betreffende factuur plaats te vinden.
4. Vanaf het moment dat de wederpartij in verzuim raakt is hij een rente verschuldigd van 1,5% per maand.
5. Een betaling strekt in de eerste plaats in mindering op alle verschuldigde kosten en rente en tenslotte in mindering op opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat betaling betrekking heeft op latere facturen.

Artikel 11 Ingebreke blijven van de wederpartij
1. Indien de wederpartij niet tijdig meewerkt aan een aanvaarding van de werkzaamheden of niet tijdig een verschuldigde betaling verricht, heeft de gebruiker aanspraak op een vergoeding. In dat geval is de gebruiker tevens bevoegd de resterende werkzaamheden te schorsen.
2. Als de gebruiker vermoedt dat de wederpartij de op hem rustende verplichtingen niet nakomt of niet zal nakomen, is hij gerechtigd om van de wederpartij een voor diens rekening en risico genoegzame zekerheid te verlangen, zoals een bankgarantie. Indien de wederpartij in gebreke blijft met het stellen van de verlangde zekerheid is de gebruiker bevoegd de werkzaamheden te schorsen of de overeenkomst te ontbinden.
3. Alle werkelijk door de gebruiker gemaakte kosten om tot voldoening van verschuldigde facturen te geraken, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, komen voor rekening van de wederpartij. De gebruiker is bevoegd deze kosten forfaitair te bepalen op 15% van het verschuldigde bedrag.
Artikel 12 Aansprakelijkheid en garantie
1. Na het tijdstip van oplevering is de gebruiker niet meer aansprakelijk voor gebreken, tenzij:
a. die gebreken aan hem zijn toe te rekenen en bovendien
b. de klant die gebreken voorafgaande aan de oplevering niet heeft opgemerkt en bovendien
c. de klant die gebreken op het tijdstip van de oplevering redelijkerwijs niet had kunnen ontdekken.
2. Is de gebruiker krachtens het bepaalde in lid 1 aansprakelijk, dan is hij slechts gehouden tot vergoeding van de door de wederpartij dientengevolge geleden, directe materiële schade.
3. Tot directe materiële schade behoren in geen geval: gevolgschade, bedrijfsschade, productieverlies, omzet- of winstderving of waardevermindering of –verlies van producten evenmin als de bedragen die in de uitvoeringskosten zouden zijn begrepen als de werkzaamheden van de aanvang af goed zouden zijn uitgevoerd.
4. Onverminderd het in dit artikel bepaalde garandeert de gebruiker voor eigen rekening de gebreken waarvoor hij aansprakelijk is te herstellen of de schade te beperken of op te heffen gedurende 12 maanden na oplevering. In het geval dat de kosten van herstel in geen verhouding staan tot het belang van de wederpartij bij herstel in plaats van schadevergoeding, komt de wederpartij niet het recht toe om herstel te vorderen, maar wordt door de gebruiker een schadevergoeding betaald. Door de gebruiker vervangen onderdelen worden zijn eigendom.
5. Voor vergoeding van andere schade dan in dit artikel genoemd, is de gebruiker slechts aansprakelijk indien en voor zover de wederpartij bewijst dat deze te wijten zijn aan opzet of grove schuld van de gebruiker.
6. Indien en voor zover de wederpartij enig aan de overeenkomst verbonden risico heeft verzekerd, is hij gehouden eventuele schade onder die verzekering te vorderen en de gebruiker te vrijwaren voor verhaalsaanspraken van de verzekeraar.
7. De omvang van de door de gebruiker te vergoeden schade is beperkt tot het bedrag van de in de overeenkomst vastliggende prijs en is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering door de verzekeraar van gebruiker, vermeerderd met het eigen risico van de verzekering.
8. Indien overeengekomen is dat transport voor rekening en risico van gebruiker geschiedt, is de aansprakelijkheid van gebruiker telkens beperkt tot het bedrag van de uitkering van de transportverzekeraar van gebruiker.
9. Voor zover dat niet reeds voortvloeit uit de wet of overeenkomst is de gebruiker in ieder geval niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van:
– arbeidsongeregeldheden bij derden of onder eigen personeel;
– tekortschieten van hulppersonen;
– transportmoeilijkheden;
– brand en verlies van te verwerken onderdelen;
– maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse of internationale overheid, zoals importverboden of handelsverboden;
– gewelddadige of gewapende acties;
– storingen in de energievoorzieningen, in de communicatievoorzieningen of in apparatuur of programmatuur van de gebruiker of derden.
Indien zich een omstandigheid als bedoeld in dit lid voordoet, zal de gebruiker – teneinde daaruit voor de wederpartij voortvloeiende nadelige gevolgen te beperken – die maatregelen treffen die in redelijkheid van hem gevergd kunnen worden.
10. De wederpartij vrijwaart de gebruiker tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze schade krachtens deze algemene voorwaarden voor rekening van de wederpartij blijft.

Artikel 13 Intellectuele eigendom
1. De intellectuele en industriële eigendomsrechten op alle aan de wederpartij geleverde goederen, gegevens en (technische) informatie blijven berusten bij de gebruiker. De gebruiker heeft het uitsluitend recht tot openbaarmaking, verwezenlijking en verveelvoudiging van deze goederen, gegevens en informatie en de wederpartij heeft het uitsluitend gebruiksrecht daarvan.
2. De door de gebruiker aan de wederpartij afgegeven documenten, zoals ontwerpen, tekeningen, technische beschrijvingen of bestekken worden eigendom van de wederpartij en mogen door hem worden gebruikt met inachtneming van de rechten die voortvloeien uit de wetgeving op het gebied van de intellectuele en industriële eigendom, nadat de wederpartij aan zijn financiële verplichtingen jegens de gebruiker heeft voldaan.
3. Het is de wederpartij niet toegestaan om de volgens het ontwerp van de gebruiker gerealiseerde installatie geheel of in onderdelen daarvan in herhaling aan te leggen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de gebruiker en onverminderd het bepaalde in de leden 5 en 6. De gebruiker is bevoegd aan die toestemming voorwaarden te verbinden, waaronder het betalen van een vergoeding. Volgens het ontwerp van de gebruiker vervaardigde goederen is het bepaalde in dit lid van overeenkomstige toepassing.
4. De wederpartij is alleen bevoegd om de installatie volgens het ontwerp van de gebruiker, zonder diens tussenkomst en goedkeuring, door een derde te laten realiseren wanneer de overeenkomst is ontbonden wegens een tekortkoming die aan de gebruiker kan worden toegerekend. In dat geval is de gebruiker niet aansprakelijk voor gebreken voor zover die zijn terug te voeren op de aanleg door of namens de wederpartij.
5. Het gebruiksrecht van de wederpartij met betrekking tot de door de gebruiker ontwikkelde en geleverde programmatuur is niet expliciet. De wederpartij mag deze programmatuur alleen in zijn eigen bedrijf of organisatie gebruiken en alleen voor de technische installatie waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Het gebruiksrecht kan betrekking hebben op meerdere installaties, voor zover dat in de overeenkomst is vastgelegd.
6. Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is de wederpartij verboden om de programmatuur en de dragers waarop deze is vastgelegd op welke wijze dan ook ter beschikking van een derde te stellen of door een derde te laten gebruiken. Het is de wederpartij verboden de programmatuur te verveelvoudigen of daarvan kopieën te maken. De wederpartij zal de programmatuur niet wijzigen anders dan in het kader van het herstellen van fouten. De broncode voor de programmatuur en de bij de ontwikkelingen van voortgebrachte technische informatie worden niet aan de wederpartij ter beschikking gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 14 Toepasselijk recht bij geschillen
1. Op de overeenkomst en op alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag en iedere andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.
2. Elk geschil tussen gebruiker en wederpartij zal worden beslecht door de krachtens de wet bevoegde rechter in het Arrondissement Alkmaar.